По-малко мускули и повече мозък за работниците на утрешния ден По-малко мускули и повече мозък за работниците на утрешния ден
02.07.2018
Източник: Cedefop

Cedefop публикува нова прогноза за уменията, в която се установяват паралелни и противоречащи тенденции и предизвикателства 

Очаква се в близко бъдеще работната среда да се характеризира с по-голяма самостоятелност, по-малко рутинни дейности, по-често използване на ИКТ, и повече социални и интелектуални задачи за сметка на физическите усилия. Потребностите от умения на пазара на труда ще се променят и работниците ще трябва да осигуряват нови, съответстващи на тях умения. Застаряващата работна сила, свръхквалификацията и поляризацията на пазара на труда в най-горната и най-долната част на квалификационния спектър са сред ключовите предизвикателства пред следващото десетилетие, посрещането на които изисква незабавни действия.

През последните десетилетия се наблюдават драстични промени във връзка с глобалното разпределение на труда, като се очаква конкуренцията и възможностите на пазара в световен мащаб да продължат да оказват въздействие върху структурата на заетостта в Европа. Относителната заплата и производителността ще имат ключова роля при определянето на работните места в Европа, които ще се запазят и увеличат броя си, както и на онези, които ще бъдат съкратени за сметка на чуждестранната конкуренция. 

Производственият сектор е основният сектор, засегнат както от световната търговия, така и от автоматизацията. Въпреки продължаващото нарастване на обема на продукцията, икономическият растеж няма да бъде съпроводен от създаване на нови работни места (или дори ще доведе до тяхната загуба). Ръст на заетостта се очаква единствено в някои сектори с висока добавена стойност като производството на моторни превозни средства. 

Най-бърз ръст на заетостта в Европа, както за висококвалифицирани, така и за нискоквалифицирани работни места, се очаква в сектора на услугите, включително и платформената икономика. 

Повече от десет години Cedefop идентифицира несъответствия по отношение на уменията и дисбалнси на пазара на труда в Европа, като насочва вниманието на лицата, определящи политиките към потенциални проблеми. Обобщение на заключенията от последната прогноза за тенденциите и предизвикателствата за предстоящия период се съдържа в Информационната бележка тук

_________ 

Лице за контакт

Служител за връзки с пресата: Роузи Вудури

Тел.: +30 2310 490012, Email адрес: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu

Началник отдел „Комуникации”: Герд Оскар Баузевайн

Тел.: +30 2310 490288, email: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu

 

За Cedefop

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), агенция на Европейския съюз със седалище в Солун, Гърция, подпомага развитието на политиката в областта на професионалното образование и обучение.