Осигурен е достъп до изискванията на европейските работодатели Осигурен е достъп до изискванията на европейските работодатели
17.10.2017
Източник: БСК

Гражданите и институциите в България вече имат пълен и безплатен достъп до актуалните изисквания към знанията, уменията и компетенциите, необходими за практикуването на 2942 професии, характерни за европейския пазар на труда. Тази информация е важна, както за работодателите, които вече отдават значение не само на квалификациите, но и все повече на компетенциите, така и за заетите и търсещите работа лица, с оглед на тяхното професионално усъвършенстване и кариерно ориентиране. От достъпа до изискванията на европейските работодатели и от възможността за сравняване на националните и европейските стандарти, ще се възползват също образователните институции, студентите и учениците.

 

Професионалните стандарти, разработени и поддържани от Националната информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence, вече са интегрирани с Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите ESCO (European classification of Skills, Competences, Qualifications and Occupations). Така България се нареди сред водещите държави в ЕС по отношение на синхронизирането на националните с европейските  стандарти за компетентност на пазара на труда. Синхронизацията е от съществено значение за улесняването на диалога между бизнеса и образованието, преодоляването на недостига и засилването на акцента върху тези умения и компетенции, които са търсени и са от съществено значение за развитието на икономиките на страните-членки на ЕС.

 

Чрез използването на класификациите в ESCO и специализираните данни и инструменти в MyCompetence, службите по заетостта в България ще могат да обменят информация със съответните структури в ЕС, което ще ги направи оперативно съвместими в съответствие с Програмата за размяна на данни между администрациите (IDA) и Европейската рамка за оперативна съвместимост (EIF). Тази съвместимост е предпоставка за ефективното функциониране на Европейския портал за професионална мобилност EURES, тъй като създава възможност за съответствие между отделните национални класификации и автоматизирано търсене и намиране на съвпадение между свободните работни места и уменията на търсещите работа лица. Това ще подпомогне кариерното ориентиране, трудовата мобилност, оползотворяването на професионалния потенциал и пълноценната реализация на работната сила, както на българския, така и на европейския пазар на труда.

 

Интегрирането на MyCompetence с ESCO ще насърчи прилагането на съвременен, компетентностно базиран подход в подбора, обучението и развитието на човешките ресурси в българските предприятия, който води до по-висока организационна ефективност и производителност.

 

Какво е MyCompetence?

Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence е on-line система в областта на управление на човешките ресурси, която предоставя информация за разработени професионални стандарти, описания на длъжности, тестове, възможности за електронно обучение и други специализирани услуги за оценка и развитие на компетенциите на работната сила в България. Информационната система за оценка на компетенциите е разработена от БСК по проект, финансиран по ОП ”Развитие на човешките ресурси” (2009-2015 г.).

 

Системата е уникална за България и изгражда мост между образование, обучение, заетост и икономика. MyCompetence изгражда жизнена връзка между работодатели, обучаващи се, търсещи работа или стремящи се към кариерно развитие.

 

MyCompetence е не само мощен инструмент за идентифициране на дисбалансите между образователните и професионалните стандарти, но и ефективно средство за тяхното конвергиране. Актуалната и постоянно актуализираща се картина на квалификационната инфраструктура се свързва с необходимостта от интеграция на знанията, уменията и компетентностите.

 

Какво е ESCO?

ESCO е многоезичната класификация на европейските умения, компетенции, квалификации и професии. ESCO идентифицира и категоризира уменията, компетенциите, квалификациите и професиите, които са важни за пазара на труда в ЕС, както и за образованието и обучението. ESCO показва систематично взаимоотношенията между различните понятия. Разработен е в отворен за машинна обработка формат и  е достъпен за ползване безплатно.

 

Европейската комисия стартира проекта ESCO през 2010 г. ГД "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" управлява развитието и непрекъснатото актуализиране на класификацията ESCO, с подкрепата на заинтересованите страни и Европейския център за развитие на професионалното обучение Cedefop.

 

Първата пилотна версия на класификацията бе пусната като ESCO v0 на 23 октомври 2013 г., а в края на август 2017 г. ЕК  публикува първата пълна версия на Европейската класификация за умения, компетенции, професии и квалификации (ESCO) ESCO v1. Това е ключова стъпка за постигането на целите на стратегията "Европа 2020" и Програмата за нови умения за Европа (New Skills Agenda for Europe).

 

ESCO v1 се предлага безплатно чрез платформата на ESCO. Тя обхваща 2 942 професии, 13 485 знания, умения и компетенции и в бъдеще ще показва информация за квалификациите, предоставени от държавите-членки.

 

Полезни връзки:

Източници: