Насърчаване на интеграцията и многообразието в цифровия пазар на труда за борба с недостига на умения в областта на ИКТ Насърчаване на интеграцията и многообразието в цифровия пазар на труда за борба с недостига на умения в областта на ИКТ
05.04.2019
Източник: БСК

В рамките на проекта diversITy се извършва оценка на ефективните е-умения и програми за обучение по информационни и комуникационни технологии (ИКТ), които подпомагат достъпа до пазара на труда на различни групи от населението. Целта е да се получи практическа представа за ефективността на различните видове инициативи за обучение по ИКТ, за да се подготвят и поставят търсещите работа лица на технологично подходящи работни места, с акцент върху насърчаването на приобщаващия достъп за различни групи, включително жени, младежи, изложени на риск от социално изключване, мигранти или безработни възрастни, които са в процес на преквалификация. Географският фокус е върху Германия, Франция, Обединеното кралство, Ирландия, Испания, Полша и Южна Африка.

 

Шестте оценени, в рамките на проекта, европейски държави днес са изправени пред недостиг на 477 000 ИТ специалисти с различни нива на подготовка и умения. Техният брой може да нарасне до 1,26 милиона през 2020 г. Настоящите системи за образование и обучение няма да успеят да се справят с търсене в такъв размер. Това дава възможност за изграждане на по-мащабни методи за включване на недостатъчно представените групи на пазара на труда и една наистина разнообразна работна сила.

 

Програмите за приобщаващо обучение, разгледани в рамките на проекта и оценени като „добри практики“, вече имат положително влияние върху пазара на труда, но те са твърде малко като брой и мащаб.  Това е ключово послание в окончателния доклад от проекта. Много от идентифицираните програми за обучение по ИКТ предлагат интересни подходи и обещаващи концепции, но продължаването на част от тях е изложено на риск поради трудности при финансирането. В тази връзка, устойчивостта следва да бъде основен приоритет при разработването на приобщаващи обучения по ИКТ. Ключът към устойчивостта е в тясното сътрудничество между индустрията, политиката и доставчиците на услуги, за да се създадат необходимите структури от финансов, административен и практически характер.

 

В резултат от проекта бяха представени следните практически ориентирани документи:

•      Регионален доклад за разнообразието в обучението по ИКТ умения в 6 европейски страни и Южна Африка „Насърчаване на интеграцията и многообразието в цифровия пазар на труда“

•      Седем национални доклада, обхващащи Франция, Германия, Ирландия, Полша, Испания, Великобритания и Южна Африка

•      Онлайн карта на добрите практики, които могат да бъдат намерени на адрес: https://eskills4diversity.com/map.html

Hang Ho, ръководител на JPMorgan Chase Foundation за Европа, Близкия изток, Африка и Латинска Америка, сподели, че „като се има предвид големината на предизвикателството, пред което сме изправени, има нужда от усъвършенстване на успешни приобщаващи инициативи, както и от подкрепа за новаторски, амбициозни и подкрепени с доказателства схеми за обучение, които имат потенциал за развитие в по-голям мащаб, който може да генерира достатъчна видимост за достигане до различни групи хора, които са недостатъчно представени в работната сила”.

 

За проекта

Проектът diversITy е част от инициативата J.P. Morgan „Нови умения за работа“, която има за цел да идентифицира стратегии и подкрепя решения, които помагат за подобряване на инфраструктурата на пазара на труда и за развитие на квалифицирана работна сила в световен мащаб. Тази петгодишна глобална инициатива, стартирала през декември 2013 г., обединява водещи политици, учени, бизнес лидери, педагози, доставчици на услуги в сферата на обучението и неправителствени организации с цел свързване на политиката на пазара на труда с практиката, търсенето и предлагането на работна сила и работодателите и работниците.