МОТ публикува проучване на потребностите от нови умения и компетенции МОТ публикува проучване на потребностите от нови умения и компетенции
16.03.2018
Източник: БСК

 

Международната организация на труда (МОТ) публикува резултатите от проучване на потребностите от нови умения и компетенции. Документът със заглавие „Уменията изискват предвидимост: системи и подходи. Анализ на проучването на заинтересованите страни относно оценката на потребностите от квалификация и очакванията“ [en] е  изготвен в партньорство с Европейския център за развитие на професионалното образование и обучение CEDEFOP, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) и Европейска фондация за обучение (ETF).

 

Проучването е насочено към министерствата на труда и на образованието, синдикатите и организациите на работодатели в 61 страни (вкл. България), а анкетата включва въпроси за партньорите, начините на сътрудничество и координация, използването на резултатите от формулирането на политиката и предизвикателствата при прилагането им.

 

Като добра практика специално място в доклада намира (стр. 14) реализираният от БСК проект "Изграждане и поддържане на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по сектори и региони - MyCompetence". Авторите на доклада посочват че MyCompetence" е платформа, която позволява бъдещ анализ на тенденциите по отношение на търсените умения и компетенции.

 

Целта на проучването е чрез установяването на сегашното и бъдещото търсене на пазара на труда, респективно – яснота относно необходимостта от преквалификация на работната сила и професионално обучение на младите хора, да се подпомогне формулирането на търсените умения и да се развият активни политики на пазара на труда. Освен това, постига се по-висока степен на информираност при вземането на решения за разпределение на бюджетния ресурс в различните професионални организации относно програмите за обучения. Резултатите от проучването допринасят и за разработването на компетентностни стандарти, а също така, подкрепят индивидуалните решения и кариерното консултиране.

 

Генералната конференция на МОТ през 2014 г. прие решение МОТ да развива инструменти и знания в посока предвиждане на бъдещите нужди от умения и компетенции. Това стана в съответствие с Препоръката на МОТ за развитие на човешките ресурси No.195 (ILC, 2004). От своя страна, Програмата за нови умения на Европейската комисия също приканва държавите-членки, социалните партньори и други заинтересовани страни да работят заедно за подобряване на качеството на работната сила, да повишават видимостта и сравнимостта на уменията и да подпомагат чрез информация по-добрия избор на кариера.

 

Анализът на резултатите от настоящото проучване осигурява богата информация за голямото разнообразие на използваните подходи и методологии в отделните държави. Една от основните пречки, които анкетираните посочват, е недостатъчното финансиране, без да се оценява в достатъчна степен фактът, че инвестициите в съответните умения допринасят за  увеличаване на производителността на работниците и конкурентоспособността на предприятията, а това е от решаващо значение за устойчивата заетост и генерирането на приобщаващ растеж.

 


Документи

Проучване на МОТ [en, pdf]