БСК стартира разширяването на MyCompetence с още пет икономически сектора БСК стартира разширяването на MyCompetence с още пет икономически сектора
05.01.2018
Източник: БСК

БСК спечели конкурс по Закона за обществените поръчки и подписа договор с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за изпълнение на услуги по проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на ЕС.

Проектът надгражда постигнатото по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), реализиран от БСК в периода 2009-2015 г., също по ОП „Развитие на човешките ресурси“. В рамките на този проект БСК разработи информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, с обхват 20 икономически сектора.

Ангажиментът на БСК по договора с МТСП е за периода 23.12.2017 - 31.10.2019 г. и включва разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence  и прилежащата инфраструктура, актуализиране на разработените и утвърдени в периода 2010-2014 г. секторни компетентностни модели (СКМ) в 20-те икономически сектора, обхванати от системата, разработване на e-инструменти и среда за анализ и одит на длъжности и на работни места като основа за разработване на новите СКМ, разработване на електронни обучения, както и на електронен модул за анализ и оценка на потребностите от обучение на работната сила. 

В рамките на договора MyCompetence ще бъде разширена с компетентностни модели за още пет икономически сектора - автомобилостроене („Производство на части и принадлежности за автомобили“), производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, добивна промишленост, производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати и „Строителство“ (с изключение на „Довършителни строителни дейности“). Предстои и разработката на нови електронни обучения по преносими и специфични компетенции, които ще бъдат достъпни безплатно за потребителите на системата.

Повече за договора на БСК с МТСП можете да видите ТУК.

______________

Към края на 2017 г. регистрираните потребители на MyCompetence са 13 778, от които 399 предприятия. До момента потребителите са си направили 10 818 теста за оценка на компетенциите, а 4089 души са се включили в електронно обучение.

Най-много тестове за оценка (2114 бр.) са направени за мениджърски компетенции, следвани от тестовете за емоционална интелигентност (1543 бр.), за социални компетенции (1475 бр.) и за удовлетвореност и мотивация (1319 бр.).

Сред най-търсените електронни обучения са тези за ефективно управление на екипи, подбор на персонал, лидерство и емоционална интелигентност, ефективно използване на MS Excel и дигитална компетентност на базово ниво.

През 2017 г., като продължение на работата за развитие на MyCompetence, БСК осъществи договор с Агенцията по заетостта, в рамките на който разработи Web-приложение „Личностен профил на търсещо работа лице”, създадено в интерес на хората, които търсят професионална реализация. Модулът съдържа задълбочена и структурирана информация за трудовия опит, уменията, личните качества и нагласите на търсещите работа лица. Иновативният момент е, че с помощта на приложението се предоставя възможност лицата да попълват и актуализират тези данни сами и да правят предложения за допълване на собственото им електронно CV.

До момента от приложението са се възползвали 2914 търсещи работа лица, както и 406 трудови посредници. Най-много потребители на приложението отчитат бюрата по труда в София, Пловдив, Перник, Пазарджик и Самоков.

Приложението беше представено от Агенцията по заетостта по време на конференция на Световната асоциация на обществените служби по заетостта (WAPES) в Париж, през септември 2017 г., и предизвика изключителен интерес от страна на участниците във форума - над 100 представители на обществените служби по заетостта от 40 държави.