БСК и КНСБ представят рейтингова система на работодателите
19.01.2015
Организатор: БСК

На съвместна ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ, на 19 януари 2015 г., понеделник, от 10.00 часа, в конферентната зала на КНСБ (пл. Македония 1)

 

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Българската стопанска камара (БСК) ще представят

 

 

РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА РАБОТОДАТЕЛИ.

 

Рейтинговата система е онлайн базирана и е част от създадената от БСК информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence. В системата ще се подават данни за икономическото състояние на работодателя, социалната му отговорност, както и условията на труд за служителите. В черен списък ще влязат предприемачите, които не спазват законите, бавят заплати или пък карат работниците да работят при недопустими условия на труд.

 

Работодателите ще бъдат оценявани по следните показатели за финансовата година, за която се подготвя оценката: брой работници и служители; разходи за заплати и социални осигуровки; годишен оборот; декларирана печалба преди данъци; данък печалба. Използвани са показатели за рентабилност, ефективност, финансова автономност, обръщаемост, управление на човешките ресурси. Рейтинговата оценка е секторна, т.е. сравненията са между предприятия от сродни икономически дейности. Оценката се осъществява за предприятията от материалното производство на реалния сектор на икономиката, като не са включени дейностите по операции с недвижими имоти, административни и спомагателни дейности, хуманно здравеопазване и медико-социални грижи и др.

 

Системата е разработена в рамките на проект BG051 PO001-2.1.03 „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” по ОП „Развитие на човешките ресурси“, осъществяван от КНСБ в партньорство с БСК.

 

 

В пресконференцията ще участват: